Interregproject Groot-Saefthinge
Interregproject Groot-Saeftinghe (2015-nu)

Haven van Antwerpen en ANB namen het engagement om het foerageergebied van de Bruine kiekendief in de omgeving van de haven van Antwerpen uit te breiden op terreinen waar landbouw de hoofdactiviteit vormt. De opdracht bestond erin landbouwers te overtuigen om kiekendiefvriendelijke gewassen te telen.

We vertrokken van de ecologische vereisten van de bruine kiekendief om maatregelen te benoemen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering van de (verschillende types) landbouwers op de linker Scheldeoever. Daarbij hielden we steeds in het achterhoofd dat voorstellen tot aanpassing van de bedrijfsvoering (aanpassing teelten, rantsoen van de veestapel, …) niet enkel moesten leiden tot een groter prooiaanbod voor de bruine kiekendief maar tegelijk ook voor de landbouwer moesten leiden tot een kostenefficiënte bedrijfsvoering (verbeterde kosten-baten verhouding). In plaats van een scherp gefaseerde en formele aanpak gaven we de opdracht een uitermate flexibele invulling en werd steeds die ondersteuning gegeven waar de doelgroep (de landbouwers) op dat moment nood aan hadden: de ene keer harde cijfers (scenario-doorrekeningen, resultaten van bodemmetingen), dan weer praktische tips of demonstraties. Nadat er jaren lang geen enkele beheer- of gebruiksovereenkomst gesloten werd op de linker Schelde-oever, wordt aan de rand van de haven en in de omliggende polders momenteel meer dan 100 ha kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd.