Ecologische inventarisaties en monitoring


Algemeen

In diverse studies zijn ecologische inventarisaties aan de orde. Dit kan het geval zijn bij de opmaak van natuurbeheerplannen, soortbeschermingsplannen, ecologische effectbeoordelingen (MER, passende beoordeling), monitoringsprojecten, etc.

 

Soms zijn uitgebreide inventarisaties nodig, in andere gevallen volstaat een snelle screening van aanwezige natuurwaarden. Vegetatiekarteringen en de vaak gevraagde inventarisatie van diergroepen zoals vogels, vleermuizen, libellen en vlinders, zijn onze specialiteiten.  

 

> Meer weten

> Onze expertise & ervaring

> Contactpersoon