Opstalvalleigebied
Herinrichting Opstalvalleigebied (2016-2017)

Deze studie betrof een inrichtingsplan voor het Opstalvalleigebied dat aangewezen werd als natuurcompensatiegebied voor het verdwijnen van (delen van) vogelrichtlijngebied De Kuifeend. Het inrichtingsplan beoogde om de doelsoorten voor SBZ-V De Kuifeend (o.m. bruine kiekendief, roerdomp, blauwborst, …) te kunnen herbergen/herlocaliseren. Het inrichtingsplan was gebaseerd op een zeer grondige literatuurstudie en ging ook gepaard met abiotische en ecohydrologische analyses. In het eindbeeld werd enerzijds een robuuste kern van ‘moerasnatuur’ (met rietmoeras en open water) voorzien en anderzijds een gebied met natuurgerichte landbouw als voedsel- en foerageergebied voor o.m. kiekendieven en wilde zwanen.