Koeienstal uitstoot stikstof
Strategisch MER PAS-programma (lopend)

Het belang van de neerslag van stikstof op de natuurkwaliteit krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in Vlaanderen, maar ook in de rest van Europa. Deze stikstof is afkomstig van uitstoot vanuit landbouw, industrie, huishoudens en transport en zorgt ervoor dat de doelstellingen voor Europese natuur moeilijk kunnen gehaald worden. Concreet wordt momenteel in Vlaanderen in alle speciale beschermingszones die zijn vastgelegd in uitvoering van de Habitatrichtlijn voor minstens één habitat de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof overschreden. Dit heeft tot gevolg dat het vergunnen van activiteiten die bijdragen tot de uitstoot van stikstof, in het gedrang komt.

Om deze toestand te verbeteren, heeft de Vlaamse regering beslist de vermindering van de stikstofuitstoot via een programma aan te pakken. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen aan de realisatie van de natuurdoelen van de Europees beschermde speciale beschermingszones door planmatig, de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hierbij wordt getracht om dit zo te organiseren dat de continuïteit van de vergunningverlening of de eerlijke concurrentie voor bedrijven en sectoren niet in het gedrang komt .

Bedoeling van deze reductie in uitstoot is het niveau van de stikstofdepositie binnen de habitatrichtlijngebieden stelselmatig te doen dalen, zodat het bereiken van de natuurdoelen in deze gebieden er niet (meer) door gehypothekeerd wordt. Op die wijze wil de Vlaamse Regering het realiseren van de Europese natuurdoelstellingen in evenwicht brengen met de economische realiteit.

 

Mieco-effect werkt voor dit MER de passende beoordeling en de discipline biodiversiteit uit.

Kluisbos in Kluisbergen
Complex project Kluisbergen (lopend)

Het Kluisbos in Kluisbergen is aangemeld als habitatrichtlijngebied, vooral omwille van zijn beukenbossen met boshyacinth. In dit bos is echter in de jaren '60 nog een verkaveling vergund en is een recreatiedomein gelegen. Ook komen veel recreanten naar het bos. In dit complex project wordt gezocht naar oplossingen om de verschillende belangen te verenigen. De volledige opdracht bestaat uit strategisch ontwerpend onderzoek, het opstellen van een strategisch MER, een kosten-baten analyse en procesbegeleiding. Mieco-effect is voornamelijk betrokken bij het strategische MER, luik biodiversiteit en passende beoordeling.

Windturbines in industriegebied Genk Zuid
MER Zuidwind (lopend)

In het industriegebied Genk Zuid zijn al verschillende windturbines aanwezig. In dit MER wordt de inplanting van 25 bijkomende windturbines onderzocht. Mieco-effect werkte hierbij de discipline biodiversiteit uit en voerde tevens tellingen van vliegbewegingen van vogels en vleermuizen uit.

Vernieuwing van drinkwatergewinning in Oud-Turnhout
MER drinkwaterwinning Oud-Turnhout (2016-2018)

Dit MER betrof de effecteninschatting van een vernieuwing van een drinkwaterwinning te Oud-Turnhout. Gezien de ligging nabij habitatrichtlijngebied en natte, grondwaterafhankelijke ecosystemen kwamen de disciplines (grond)water en biodiversiteit zeer uitgebreid aan bod. Hiervoor werd ook samengewerkt met VITO voor de grondwatermodelleringen en met het INBO die de verschillende drinkwaterwinningsscenario’s doorrekenden met NICHE. Mieco-effect coördineerde dit MER en werkte ook de discipline biodiversiteit en de passende beoordeling uit.

 

Electrabelsite in Antwerpen
MER Electrabelsite (lopend)

De Electrabelsite omvat ongeveer 70 ha en is deels bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorziening en deels als industriegebied. Op deze locatie staat een oude elektriciteitscentrale die al enkele jaren niet meer wordt gebruikt voor energieopwekking. In het oosten ligt een sociale woonwijk, aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte die in een uniek rivierlandschap ligt.

Via het ontwerpend onderzoek wil de provincie Antwerpen het potentieel van de Electrabelsite en zijn omgeving verkennen. De knelpunten en mogelijkheden van de locatie worden in kaart gebracht om deze daarna tegenover elkaar af te wegen. Deze afweging gebeurt op alle mogelijke vlakken: ruimtelijk, landschappelijk, functioneel, mobiliteit, haalbaarheid, financieel, … 

Mieco-effect werkt het aspect biodiversiteit uit voor het plan-MER dat bij het PRUP hoort.

Bedrijventerrein Op de Berg omvormen tot natuurgebied
Complex project Op de berg (lopend)

Het complex project vloeit voort uit het in 2002 door de Vlaamse Regering goedgekeurd Masterplan van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Binnen het NPHK liggen een aantal bestemmingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de functie van natuurgebied, die overweegt binnen het Nationaal Park.

Om, in overeenstemming met de internationaal gebruikte definitie voor een nationaal park, een ‘groot aaneengesloten natuurgebied’ te creëren, is het wenselijk deze enclaves om te vormen tot natuurgebied. Het industrieterrein Op de Berg werd aangeduid als één van deze enclaves in het Masterplan, en zou dus moeten uitdoven en omgevormd worden tot natuur.

De doelstelling van het complex project is dus het omvormen van het bedrijventerrein “Op de Berg” tot een hoogwaardig natuurgebied, dat een volwaardig onderdeel vormt van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Het bereiken van deze doelstelling kan op verschillende wijzen gebeuren. In het kader van het complex project zal onderzocht worden welk van deze alternatieven de voorkeur geniet, rekening houdend met aspecten als de impact op mens en milieu, de financierbaarheid, het relatieve gemak waarmee en het tijdsbestek waarbinnen het project kan gerealiseerd worden, en de mate waarin maatschappelijk draagvlak voor het projectalternatief bestaat.

Mieco-effect staat in voor de aspecten in verband met biodiversiteit binnen dit complex project.

Bijkomende windturbines in de Haven van Antwerpen
Plan-MER windturbines rechter Scheldeoever Haven van Antwerpen (2016-2018)

Het betrof een plan-MER dat opgemaakt werd om de milieueffecten te onderzoeken van 60 tot 100 bijkomende windturbines in de Haven van Antwerpen op de rechter Scheldeoever. Bij uitwerking van de discipline biodiversiteit werd o.m. een getailleerde risicokaart opgemaakt die rekening hield met een grote hoeveelheid inventarisatiegegevens voor het hele Antwerps havengebied op de rechter Scheldeoever. Er diende ook een passende beoordeling opgemaakt gezien het havengebied gelegen is nabij en deels overlapt met de ligging van vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Ontginningsgebied leemgroeve Lennik
MER leemwinning Lennik (2018)

Dit MER betrof de ontginning en herstructurering van het ontginningsgebied dat aan de zuidwestzijde aansluit bij de bestaande leemgroeve van ODM te Lennik.  Dit MER was vereist voor de aan te vragen omgevingsvergunning. Mieco-effect werkte voor dit MER het luik biodiversiteit uit.