Evaluatie bestaande beheerplannen
Evaluatie bestaande beheerplannen (lopend)

Betreft het evalueren van bestaande natuur- en bosbeheerplannen, zowel binnen als buiten SBZ. Hierbij wordt gekeken welke delen in het bestaande beheerplan ontbreken conform de nieuwe natuurwetgeving. Voor de delen die ontbreken worden aanbevelingen gegeven naar aanpassing van het bestaande beheerplan. Tevens wordt voor de eigenaar/beheerder de jaarlijks te verkrijgen subsidie berekend.

Vanzelfsprekend passeren voor deze studie verschillende types gebieden de revue: bosgebieden, heidegebieden en valleigebieden.

De Hoefaert in Bilzen
Opmaak natuurbeheerplan 'De Hoefaert' in Bilzen (2018)

Betreft de opmaak van een natuurbeheerplan voor een gebied gelegen in NATURA 2000, met hoge natuurdoelstellingen (schrale graslanden, natte ruigten en moerasvogels) waarvoor recent natuurherstelmaatregelen werden genomen. Het gebied  situeert zich in de Vallei van de Munsterbeek.

De Postelse bossen
Beheerplan Postelse bossen-ANB (2016)

Opmaak natuurbeheerplan voor de Postelse bossen. Het betreft een domein van het ANB met een oppervlakte van ca. 540 ha. gelegen in vogelrichtlijngebied. Het betreft vooral bossen maar er wordt ook heide en leefgebied van Europese soorten (o.m. gladde slang) nagestreefd. Dit beheerplan geldt als een voorbeeldstudie ter opmaak van natuurbeheerplannen in Vlaanderen.

Zandgroeve aan de Kerkhoef in Peer
Opmaak natuurbeheerplan‚ Zandgroeve aan de Kerkhoef in Peer (2018)

Opmaak natuurbeheerplan voor een zandgroeve van ca. 15 ha groot. Het BPA bestemde het grootste deel van de groeve als ontginningszone (12 ha) met nabestemming natuurontwikkeling. Opmaak volgens vernieuwde vijfdelige structuur. Ecologische functie (ambitieniveau 2): minder nadruk op watervogels (owv. nabijheid vliegveld militair domein), meer nadruk op ongewervelden, reptielen en amfibieën. Recreatieve functies: wandelen, vissen.   

Screening beheerplannen
Screening beheerplannen (2017-2018)

Het betreft de zogenaamde ‘screening’ van bestaande beheerplannen van openbare en private domeinen. De opdracht heeft als doel na te gaan in hoeverre het voorgenomen beheer dat is vastgelegd via beheerplannen er toe zal leiden dat invulling gegeven kan worden aan de natuurdoelen voor de verschillende NATURA2000-gebieden in Vlaanderen. Op deze manier krijgt het ANB een beeld van de mate waarmee door de huidige engagementen de IHD gehaald kunnen worden en in hoeverre er nog bijkomende inspanningen moet geleverd worden. Mieco-effect ontwikkelde voor deze opdracht een speciale tool. 

Vanzelfsprekend passeerden voor deze studie verschillende types gebieden de revue: bosgebieden, heidegebieden en valleigebieden.

De watering in Neerpelt
Beheerplan ‚De watering‘ in Neerpelt (2017)

Opmaak natuurbeheerplan voor een watering van ca. 100 ha groot. Gelegen in vogelrichtlijngebied. Klassieke opmaak volgens de vijfdelige structuur (verkenningsnota, inventarisatierapport, visie- en doelenrapport, beheerrapport en opvolgingsrapport). Bijzondere aandacht werd gegeven aan  inventarisatie van slakken en bij uitwerking van visievorming en beheermaatregelen. Bijzondere aandacht voor de soort grauwe klauwier en voor de teelt van populieren.