Een gewijzigde methodiek voor de opmaak van een natuurbeheerplan

Sinds 2022 is het gebruik van de gekende standaard- en kwaliteitsbeoordelingsfiches niet langer toegestaan en vervangen door de opmaak van een BWK+ en gebruik van de ODK-app. Om offertes makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, kan in de bestekfase best rekening gehouden worden met deze bijgestelde methodiek. 

Eind 2017 is het ‘Nieuwe natuurbeheerplan’ tot leven geroepen. Sindsdien kent een beheerplan een ietwat andere indeling in vergelijking met de bestaande bosbeheerplannen. Een natuurbeheerplan bestaat uit 5 delen, zijnde de verkenningsnota, inventaris, visie, beheer en opvolging. Daarbij aansluitend kunnen optioneel ook nog bijkomende taakstellingen als de opmaak van een toegankelijkheidsregeling of kostenraming uitgewerkt worden.

 

Echter is de laatste jaren door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) achter de schermen verder gewerkt aan het ‘concept’ van het natuurbeheerplan, wat maakt dat sinds dit jaar de methodiek licht is bijgesteld.

 

Zo werd tot vorig jaar in de inventarisatiefase gebruik gemaakt van standaard- en kwaliteitsbeoordelingsfiches. Deze fiches, waar onder meer soorten en bedekkingsgraden genoteerd werden tijdens een terreinbezoek, fungeerden dan als input voor het uitwerken van het inventarisatierapport. Sinds 2022 is het gebruik van de betreffende fiches niet langer toegestaan. Ter vervanging van de standaardfiches wordt de update van de biologische waarderingskaart (BWK+) als voldoende geacht. Als alternatief voor de kwaliteitsbeoordelingsfiches heeft het ANB een app gelanceerd. In deze app wordt aan de hand van gerichte vraagstellingen op proefvlakniveau een beoordeling van de lokale staat van instandhouding van het aanwezige habitattype gemaakt. Onderstaande figuur geeft een impressie van de ontwikkelde ODK-app.


Figuur 1. De verschillende tabbladen waar telkens de nodige informatie ingevuld dient te worden (links) en afbakening van het proefvlak (rechts).

Wat kan je doen als gemeente?

Om offertes makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, kan in de bestekfase best rekening gehouden worden met deze bijgestelde methodiek. Bovendien kan is deze fase tevens afgewogen worden welke optionele zaken (bv. toegankelijkheidsregeling) bijkomend wenselijk zijn.

 

Wat kan Mieco-effect jou bieden?

Gezien wij ook een raamovereenkomst voor de opmaak van beheerplannen met het ANB hebben, heeft Mieco-effect het voorrecht gehad om als één van de eersten deze nieuwe methodiek te mogen testen, wat maakt dat wij een vlot doorlooptraject kunnen garanderen.