MER of natuurtoets als kans voor natuur

De opmaak van een MER of natuurtoets voor een vergunningsplichtig project wordt vaak voornamelijk ervaren als bijkomende administratieve rompslomp. Toch hoeven deze impactstudies niet enkel een last te zijn, maar bieden ze ook kansen voor een gemeente om projecten een grotere meerwaarde te laten vormen voor hun omgeving.

 Een van de redenen waarom vaak het idee overheerst dat een MER of een impactstudie op vlak van natuur (gewone natuurtoets, verscherpte natuurtoets of passende beoordeling) een bijkomende horde is om een vergunning te verkrijgen, is dat de noodzaak pas laat opgemerkt wordt in het proces. Zo zijn initiatiefnemers zich er bijvoorbeeld niet van bewust dat bijkomende aftoetsing niet enkel nodig is wanneer in het projectgebied zelf belangrijke natuurwaarden voorkomen, maar ook wanneer een aangrenzend of nabijgelegen beschermingszone voor natuur schade kan ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er verdroging kan optreden omwille van bemalingswerken of wanneer geluidshinder verwacht wordt. Wanneer dit pas duidelijk wordt wanneer het project of plan al vergevorderd is, is het moeilijker om eventuele problemen te voorkomen.

 

Wat kan u doen als gemeente?

Door vroeg genoeg in het ontwerp-stadium hiervoor aandacht te hebben, kan enerzijds het ontwerp zo aangepast worden dat problemen vermeden worden. Bovendien zijn er vaak mogelijkheden om de meerwaarde voor de omgeving te vergroten. Door rekening te houden met de specifieke kenmerken van de site en van de omgeving kunnen bijvoorbeeld groenbuffers echt een rol gaan spelen als leefgebied of verbindingselement voor soorten. Hierbij spelen factoren zoals bodemtype en streekeigen soorten een belangrijke rol, evenals een doordachte inplanting aansluitend bij groenelementen in de omgeving. Ook met een beheer dat meer op biodiversiteit gericht is, kunnen belangrijke winsten geboekt worden. Hiervoor moet echter aandacht zijn bij het ontwerp om het beheer haalbaar en betaalbaar te houden.

 

Wat kan Mieco-effect u bieden?

Mieco-effect helpt u graag bij het screenen van plannen of projecten op het vlak van te verwachten effecten en de noodzaak voor het opstellen van een MER, MER-ontheffing of natuurtoetsen. Door samen na te denken over mogelijke meerwaarden op vlak van natuur kunnen we uw project niet enkel gemakkelijker vergunbaar maar ook mooier en biodiverser maken en zo een echte meerwaarde creëren voor de buurt.