Bermen, een paradijs voor insecten

Vlaanderen bevat zo’n 67.000 km aan verharde wegen. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen ligt aan beide zijden van de weg vaak een berm. Deze bermen hebben in het sterk versnipperde Vlaamse landschap naast een veiligheidsfunctie ook een belangrijke ecologische functie. Als we naast de wegbermen van verharde wegen, ook nog deze van onverharde wegen, kanalen en waterlopen betrekken, komen we uiteindelijk tot een dicht netwerk aan groene lijnvormige elementen in het landschap. Deze elementen zorgen voor een zeer belangrijke verbindingsfunctie tussen natuurgebieden. Wanneer deze groene lijnelementen ook nog eens een gepast beheer krijgen, kunnen deze fungeren als leefgebied voor tal van soorten, met in het bijzonder insecten.

 

Wat kan je doen als gemeente?

Insecten kennen de laatste 10 jaar een sterke achteruitgang. Met 60.000 km (90%) zijn gemeenten een belangrijke partner om deze dalende trend een halt toe te roepen. Vaak krijgen deze bermen nog een standaard maaibeheer conform het Bermbesluit van 1984. De hierin vastgelegde maaidata zijn bepaald op basis van de gemiddelde zaadzetting van aanwezige grassen en kruiden. Om bermen bloemrijker te krijgen dienen de aanwezige dominerende grassen voorafgaandelijk aan de zaadzetting gemaaid te worden. Om dit te kunnen uitvoeren dient een afwijking van de in het Bermbesluit bepaalde maaidata aangevraagd te worden. 

 

Wat kan Mieco-effect jou bieden?

Het bekomen van een afwijking kan verkregen worden door het opmaken van een bermbeheerplan. In dit beheerplan zal het beheer afgestemd worden op de in de berm aanwezige gras- en kruidachtige soorten. Door dominante grassen terug te dringen krijgen bloeiende kruidachtige planten meer licht om te kunnen groeien en bloeien. Een hoger nectaraanbod zorgt uiteraard voor een verhoging van de aanwezige insectenrijkdom.

 

Verder zorgt het terugkerend maaibeheer jaarlijks voor een behoorlijke beheerkost. Zeker de afvoer van het maaisel kan de prijs sterk doen oplopen. Door de opmaak van een beheerplan kan jaarlijks beroep gedaan worden op een vastgesteld subsidiebedrag die 80% van de beheerkost dekt. Een WIN-WIN dus!