Modernisering van de milieueffectrapportage

De opmaak van een MER wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, een procedurele verplichting om een document op te maken dat vaak zeer lijvig is en dat bijna niemand leest, behalve misschien enkele actiegroepen. In haar beleidsnota voor de periode 2019-2024 gaf minister Demir al aan dat ze hierin verandering wil brengen. De discussies over hoe die modernisering van de milieueffectrapportage er precies moet uitzien, lopen momenteel volop. Wij willen graag enkele aspecten van deze discussie toelichten.

Een eerste punt is de vorm van het MER zelf. Enerzijds voelt iedereen aan dat dit vaak omvangrijker is dan misschien nodig is, anderzijds wegen juridische afwegingen meer en meer door op de besluitvorming. Hierdoor ontstaat de neiging om toch zeker maar alle aspecten af te dekken, waardoor de rapporten enkel maar lijviger worden. Een gulden middenweg vinden tussen voldoende zekerheid en het ‘to the point’ bespreken van die aspecten die er écht toe doen, is een van de moeilijke vraagstukken die op tafel liggen.

Samenhangend hiermee, is ook duidelijk dat het hele MER-proces veel belangrijker zal worden en niet enkel het eindproduct. De wijze waarop het publiek kan participeren en mee invloed kan uitoefenen op de manier waarop het onderzoek wordt gevoerd is één van de aspecten die hierbij onderzocht moeten worden.

 

Daarnaast is er, omwille van enkele arresten, veel onduidelijkheid over voor welke plannen en projecten een MER moet opgemaakt worden. Zeker wanneer geen vergunning nodig is, is dit vaak niet zo helder. Duidelijke richtlijnen voor de noodzaak om een MER op te maken, zijn dan ook zeker wenselijk.

 

Ten slotte stipte minister Demir in haar beleidsnota al duidelijk aan dat de rol van de MER-deskundigen en de MER-coördinatoren zal wijzigen. Zeker voor vergunningen op lokaal niveau zou de rol van de MER -coördinatoren en -deskundigen veel groter worden, ook om de hele procedure wat meer te kunnen stroomlijnen. Hoe dit precies vorm zal krijgen, is momenteel echter nog onduidelijk. Het is echter duidelijk dat de verantwoordelijkheid veel meer bij de deskundigen zal liggen dan nu het geval is.

 

Wat betekent dit nu concreet voor u? Voor de gemeenten zal het nog even wachten zijn op de uiteindelijke beslissingen om te kunnen inschatten hoe groot de impact zal zijn en dit zowel voor plannen waarvoor mogelijk een MER-studie nodig is als voor dossiers waarvoor advies wordt gevraagd. Wij houden jullie zeker op de hoogte van de verdere evoluties.

 

Wat er uiteindelijk ook beslist wordt, Mieco-effect heeft met twee erkend deskundigen en een erkende MER-coördinator in elk geval voldoende ervaring in huis om deze nieuwe rol te kunnen opnemen. Onze ervaring met proces-begeleiding en participatie zorgt bovendien voor een belangrijke bijkomende troef om tot een gedragen MER te komen.