Beheer van bomen in je gemeente of stad: een inventaris als basis voor een sterk beleid

In de media verschijnen regelmatig berichten over gerooide  bomen en de verontwaardiging hierover van burgers. Actiecomités, petities, … allerhande campagnes worden gestart ter bescherming van ‘onze’ bomen. Vaak is de aanleiding tot zulke acties een gebrek aan communicatie over de uit te voeren kapping van bomen. Het verlenen van een omgevingsvergunning lijkt voor de burger vaak een ondoordachte en ad hoc beslissing. Hoe kan het beter?

 

Steden en gemeenten zijn vaak gebaat bij een visie op bomen, in het bijzonder in de directe omgeving van de bebouwde ruimte. Zo kan men aan de burger tonen dat bomen (en groen in het algemeen) voor het beleid tellen. Niet alleen kunnen hiermee ambities en acties aangekondigd worden, ook kan de gemeente op die manier projecten die onvermijdelijk het rooien van bomen impliceren beter kaderen.

 

De voordelen van groen en bomen in het stedelijk weefsel zijn op veel vlakken cruciaal om een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. In dicht bebouwde gebieden en steden kampen we vandaag vaak met problemen zoals fijn stof en ondertussen kennen we ook het ‘hitte-eiland effect’; wat lokaal zorgt voor nog forsere temperatuurstijgingen. Bomen in ‘onze’ straten hebben ook een effect op ons psychologisch welbevinden.

 

Om te komen tot zo een krachtige visie, kan het in kaart brengen van het voorkomen van bomen in de omgeving van de bebouwde ruimte een goede eerste stap zijn. Deze kartering houdt in dat alle individuele bomen, boomlinten of bosschages in een databestand worden opgenomen waaraan tal van gegevens zijn gekoppeld (voorkomende soorten, gezondheid, cultuurhistorische waarde, plantverband, …). Met dergelijke databestand breng je een start- of referentiesituatie in beeld. Dergelijke inventaris is een goede basis voor beleidsmakers  om een inhoudelijk sterk en maatschappelijk gedragen beleid uit te stippelen.

 

Met de inventaris als basis, en een regelmatige update hiervan, kan bijvoorbeeld nagegaan of acties om nieuwe bomen aan te planten projecten die het rooien van bomen tot gevolg hebben, compenseren.

 

Er kan bijvoorbeeld ook een afgeleide digitale toepassing tot stand gebracht waarmee burgers kunnen opvolgen hoe het ‘bomenpatrimonium’ in hun gemeente of in hun straat evolueert.

 

Uit dergelijke inventaris kunnen ook de meest waardevolle bomen geselecteerd die vervolgens bijzondere aandacht kunnen krijgen bij het beheer; bv. onder vorm van professionele snoei. 

 

Zie je als stad of gemeente door de bomen het bos niet meer of is er nood aan een gedetailleerde databank en/of een visie  voor de lange termijn?  Laat ons iets weten en we bekijken samen wat voor uw gemeente of stad de meest gepaste werkwijze zou kunnen zijn.