MIECO-EFFECT ONDERSTEUNT HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS IN NATUURBEHEERPLANNING

Eind 2020 tekende Mieco-effect in op 2 grote aanbestedingen van het ANB. Begin 2021 was de vreugde dan ook groot toen we te horen kregen dat beide opdrachten aan ons gegund werden. Een teken dat de kwaliteit die wij nastreven, goed wordt onthaald.

 

Screening en evaluatie van bestaande beheerplannen

Op 14 juli 2017 zijn de uitvoeringsbesluiten die het nieuwe natuurbeheerplan officieel van start laten gaan, definitief goedgekeurd. De goedkeuring van deze besluiten heeft tot gevolg dat zowel de lopende als de nieuwe beheerplannen op termijn conform de nieuwe afspraken en in lijn met het huidige natuurbeleid moeten zijn. De (nog) lopende beheerplannen zullen dan ook aan bepaalde criteria getoetst dienen te worden en zo nodig aangevuld/aangepast moeten worden. Deze omzetting verloopt via een ‘eenvoudige procedure’ en omvat een screenings- en evaluatieproces.

 

De zogenaamde ‘screening’ van openbare en private domeinen heeft als doel na te gaan in hoeverre het voorgenomen beheer dat is vastgelegd via beheerplannen ertoe zal leiden dat invulling gegeven kan worden aan de natuurdoelen voor de verschillende NATURA2000-gebieden in Vlaanderen. Op deze manier krijgt het ANB een beeld van de mate waarmee door de huidige engagementen de IHD gehaald kunnen worden en in hoeverre er nog bijkomende inspanningen geleverd moeten worden.

 

Voor de ‘evaluatie’ wordt met behulp van een GIS-analyse de nodige gegevens op een gestandaardiseerde manier verzameld en waar nodig aangevuld. Als resultaat wordt een bondige samenvatting in de vorm van een verslag, samen met het berekende subsidiebedrag en kaartmateriaal opgeleverd. Dit resultaat zal later door het ANB aan de terreinbeheerders overgemaakt worden, waarna zij eventuele opmerkingen kunnen overmaken.

 

Als straks deze opdracht afgerond is, zal Mieco-effect deze oefening voor nagenoeg alle beheerplannen over gans Vlaanderen uitgevoerd hebben.

 

Raamovereenkomst voor ondersteuning in functie van natuurbeheerplanning

Verder werd ook een raamovereenkomst op de markt gezet ter ondersteuning van het luik natuurbeheerplanning voor de terreinen in eigendom en/of beheer van het ANB. Mieco-effect zal de komende 2 jaar ANB Antwerpen en Vlaams-Brabant hierin bijstaan.

 

De opdracht heeft als doel natuurbeheerplanprocessen te begeleiden alsook bij het natuurbeheerplanproces aansluitende (vergunnings)processen en/of databeheer. Het belangrijkste luik van het werk zal bestaan uit het uitvoeren van ondersteunende taken die bij de opmaak van een beheerplan horen, inclusief het opmaken van toegankelijkheidsregelingen.