Ecologie & wetgeving


Meer weten

Tijdelijke natuur

 

Met het concept tijdelijke natuur wordt gedoeld op natuurwaarden die zich ergens tijdelijk kunnen ontwikkelen vooraleer aan een bepaald gebied de eindbestemming wordt gegeven. De idee achter dit concept is dat door tijdelijk natuurontwikkeling op een terrein toe te laten in de periode voordat het terrein wordt ingenomen voor bv. een ontgrondings- of een bouwproject er globaal meer biodiversiteit aanwezig zal zijn (‘tijdelijke natuur is permanente winst’).

 

Het bieden van rechtszekerheid aan de projectontwikkelaar die interesse betoont om tijdelijk kansen te geven aan natuur, blijft de grootste uitdaging.

 

Verwacht wordt dat in de komende jaren ook in Vlaanderen de eerste proefprojecten zullen worden opgestart.


 

Natuurontwikkeling op bedrijventerreinen

 

Bedrijventerreinen bieden vaak uitgelezen kansen voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Factoren zoals rust en het achterwege blijven van bemesting van de restgronden kunnen op bedrijventerreinen soms leiden tot de intrede van unieke natuurwaarden. Soms zijn deze natuurwaarden zo uniek dat ze niet zouden misstaan in een marketingcampagne voor het bedrijf. Maar wat kan en mag op een bedrijventerrein?

 

Welke acties mag je ondernemen m.h.o.o. natuurontwikkeling en wat zijn de juridische gevolgen eens je interessante natuurwaarden op je bedrijfsterrein hebt aangetrokken? Hier zijn er raakvlakken met het onderwerp ‘tijdelijke natuur’ (zie elders).

 

 

Stand-stil en natuurlijke dynamiek

 

De natuurwetgeving stelt dat een stand-stil dient te worden gehandhaafd.

 

Het is onmogelijk om een bestaande toestand te laten zoals hij is, wanneer een (economisch) plan of project wordt uitgevoerd.

 

Hoe dient het stand-stil principe toegepast bij de vergunningsverlening van bouwprojecten of weginfrastructuur?

 

De natuur staat niet stil. Een braakliggend terrein zal je op korte tijd zien ontwikkelen van een zandvlakte naar een grazige vegetatie, een ruigte en uiteindelijk een bos.

 

Hoe dient het stand-stil principe te worden gezien bij de opmaak van een beheerplan? Is er plaats voor dynamische processen of moet alle natuur ‘gebetonneerd’ worden