ANTWERPSE HAVEN EN LANDBOUWSECTOR VERZORGEN ‘MISE-EN-PLACE’ VOOR BRUINE KIEKENDIEF

Mieco-effect kreeg recent de opdracht van het Antwerps havenbedrijf om een handleiding op te maken met best practices rond het nemen van kiekendiefvriendelijke maatregelen in de omgeving van de Antwerpse haven.

 

We zetten ons hiermee opnieuw op de kaart als het studiebureau bij uitstek dat werkt rond natuurvriendelijke landbouw.

Deze opdracht ligt in het verlengde van het werk wat we in 2015 zijn gestart en waarbij we, samen met landbouwexperts, landbouwers ondersteunen om maatregelen te nemen waardoor de bruine kiekendief, naast natuurgebieden, ook in de omliggende landbouwgebieden voedsel kan vinden.

De bruine kiekendief, Europees beschermde soort binnen de broedvogels van de Europese Vogelrichtlijn (Bijlage I), is de laatste decennia sterk achteruitgegaan op de Linkerscheldeoever. De ervaringen leren dat om te komen tot een goede kiekendiefpopulatie het niet voldoende is om zich enkel te richten op natuurgebieden. De laatste jaren is de focus daarom verschoven naar de omliggende polders en de mogelijke bijdrage van landbouwers. Het is immers bekend dat bruine kiekendieven jagen in landbouwgebieden en op zoek gaan naar muizen, (kleine) vogels en (jonge) hazen en konijnen.

Mieco-effect zal daarom in opdracht van het Antwerps Havenbedrijf een dynamisch afsprakenkader uitwerken met als doel het foerageergebied voor bruine kiekendief binnen het poldergebied op Linkerscheldeoever in stand te houden en vooral bijkomend te ontwikkelen.

 

Het dynamisch afsprakenkader zal in de eerst plaats een uitwerking zijn van ‘kiekendiefvriendelijke maatregelen’ die in landbouwgebieden omheen de haven kunnen worden genomen. Deze maatregelen focussen zich vooral op teelten (of teeltmaatregelen) die genomen kunnen worden door landbouwers en potentieel geschikt zijn als foerageer- (en/of broed)gebied. Maar ook op andere landschappelijke elementen, zoals dijken of bermen, die op een bepaalde manier ingericht of beheerd kunnen worden om zo dit leefgebied te optimaliseren.

 

We gaan ook na welke kiekendiefvriendelijke maatregelen een meerwaarde kunnen hebben voor landbouwers. In onze begeleiding van landbouwers in de Antwerpse polders gaven we al richting aan dit idee door de teelt van vlinderbloemigen te stimuleren. Hierdoor verhoogt niet alleen het prooiaanbod voor de kiekendief maar produceren de landbouwers ook voedsel voor hun vee.

 

In tweede instantie zullen ook aanbevelingen gegeven worden in eenzelfde vorm, meer gericht op het havengebied en de natuurgebieden in de omgeving.

 

Deze ‘handleiding’ zal een brede basis vormen die zowel toekomt aan de wensen van de bruine kiekendief als voor de landbouwers. We streven naar een dynamisch instrument dat dankzij nieuwe inzichten en veranderingen in de tijd steeds aangepast kan worden. Laat het ook een inspiratiebron zijn in deze toch belangrijke (r)evolutie om landbouw en natuur met elkaar (terug) te verweven waarbij beiden gebaat zijn bij het nemen van bepaalde inspanningen.

 

Laten we vooral samenwerken en uitkijken wanneer de bruine kiekendief (hopelijk) zijn ‘vaste stek’ terugvindt op Linkerscheldeoever (en daarbuiten…!).

 

Meer info: karim.bitar@mieco-effect.be