ARCHIEF

ANTWERPSE HAVEN EN LANDBOUWSECTOR VERZORGEN ‘MISE-EN-PLACE’ VOOR BRUINE KIEKENDIEF

Mieco-effect kreeg recent de opdracht van het Antwerps havenbedrijf om een handleiding op te maken met best practices rond het nemen van kiekendiefvriendelijke maatregelen in de omgeving van de Antwerpse haven.

 

We zetten ons hiermee opnieuw op de kaart als het studiebureau bij uitstek dat werkt rond natuurvriendelijke landbouw.

Deze opdracht ligt in het verlengde van het werk wat we in 2015 zijn gestart en waarbij we, samen met landbouwexperts, landbouwers ondersteunen om maatregelen te nemen waardoor de bruine kiekendief, naast natuurgebieden, ook in de omliggende landbouwgebieden voedsel kan vinden.

De bruine kiekendief, Europees beschermde soort binnen de broedvogels van de Europese Vogelrichtlijn (Bijlage I), is de laatste decennia sterk achteruitgegaan op de Linkerscheldeoever. De ervaringen leren dat om te komen tot een goede kiekendiefpopulatie het niet voldoende is om zich enkel te richten op natuurgebieden. De laatste jaren is de focus daarom verschoven naar de omliggende polders en de mogelijke bijdrage van landbouwers. Het is immers bekend dat bruine kiekendieven jagen in landbouwgebieden en op zoek gaan naar muizen, (kleine) vogels en (jonge) hazen en konijnen.

Mieco-effect zal daarom in opdracht van het Antwerps Havenbedrijf een dynamisch afsprakenkader uitwerken met als doel het foerageergebied voor bruine kiekendief binnen het poldergebied op Linkerscheldeoever in stand te houden en vooral bijkomend te ontwikkelen.

 

Het dynamisch afsprakenkader zal in de eerst plaats een uitwerking zijn van ‘kiekendiefvriendelijke maatregelen’ die in landbouwgebieden omheen de haven kunnen worden genomen. Deze maatregelen focussen zich vooral op teelten (of teeltmaatregelen) die genomen kunnen worden door landbouwers en potentieel geschikt zijn als foerageer- (en/of broed)gebied. Maar ook op andere landschappelijke elementen, zoals dijken of bermen, die op een bepaalde manier ingericht of beheerd kunnen worden om zo dit leefgebied te optimaliseren.

 

We gaan ook na welke kiekendiefvriendelijke maatregelen een meerwaarde kunnen hebben voor landbouwers. In onze begeleiding van landbouwers in de Antwerpse polders gaven we al richting aan dit idee door de teelt van vlinderbloemigen te stimuleren. Hierdoor verhoogt niet alleen het prooiaanbod voor de kiekendief maar produceren de landbouwers ook voedsel voor hun vee.

 

In tweede instantie zullen ook aanbevelingen gegeven worden in eenzelfde vorm, meer gericht op het havengebied en de natuurgebieden in de omgeving.

 

Deze ‘handleiding’ zal een brede basis vormen die zowel toekomt aan de wensen van de bruine kiekendief als voor de landbouwers. We streven naar een dynamisch instrument dat dankzij nieuwe inzichten en veranderingen in de tijd steeds aangepast kan worden. Laat het ook een inspiratiebron zijn in deze toch belangrijke (r)evolutie om landbouw en natuur met elkaar (terug) te verweven waarbij beiden gebaat zijn bij het nemen van bepaalde inspanningen.

 

Laten we vooral samenwerken en uitkijken wanneer de bruine kiekendief (hopelijk) zijn ‘vaste stek’ terugvindt op Linkerscheldeoever (en daarbuiten…!).

 

Meer info: karim.bitar@mieco-effect.be

PARTICIPATIEF WERKEN IN EEN COMPLEXE WERELD

ONZE ERVARINGEN UIT HET WERKVELD

Bent u ook geconfronteerd geweest met vele tegengestelde belangen tijdens de uitvoering van uw project? Of zijn uw plannen geblokkeerd omdat tegenstanders een proces aanspande tegen het uitvoeren ervan?

 

Mieco-effect staat voor een eindproduct dat ‘Inhoudelijk sterk, maatschappelijk gedragen’ is. Maar wat houdt dit nu precies in?

Als ecologisch adviesbureau kijken we samen met u als opdrachtgever naar wie die verschillende
belanghebbenden zijn. Hoe staan zij tegenover het project dat u gerealiseerd wilt zien? Wat zijn de doelstellingen van uw project naast wat zijn de doelstellingen van uw participatief traject?

 

In het project ‘Waterlopen in het Maasbekken’ in opdracht van V.M.M. werken we samen met een ander studiebureau namelijk Witteveen en Bos. Met hun en de opdrachtgever bakenen we verschillende vragen af. We kiezen welke uitdagingen we via het studiebureau en welke we via de participatieve trajecten aanpakken. Voor ons studiebureau is het in deze opdrachten belangrijk dat we onafhankelijk en objectief kunnen werken. Dat is ook de reden waarom we een duidelijke scheiding maken tussen studiewerk en participatief werk. Als al deze vragen helder en realistisch zijn, zetten we de volgende stap.

 

Hoe kan je in dialoog gaan met deze belanghebbenden? In onze huidige maatschappij zijn er enorm veel manieren om in contact te komen met de belanghebbenden in een project. Dit kan digitaal of analoog zijn. Werk je analoog dan kan je kiezen voor bilaterale contacten of eventmomenten. Deze keuzes maak je in functie van de opdracht, participatieve doelstellingen en het aantal stakeholders. Bijvoorbeeld voor het ‘Kiekendiefproject’ in de Haven van Antwerpen werd in eerste instantie met de landbouwers individueel telefonisch contact opgenomen. Toen er een groep gemotiveerde betrokkenen ontstond, gingen we over tot de organisatie van events naast de individuele contacten.

Participatie Merode Levuur
Participatief werken

Los van welke vorm van aanpak gaat ons studiebureau altijd oplossingsgericht op zoek naar een win-win situatie voor alle partijen. Dankzij de Vlaamse ruimtelijke ordening is dit een uitdaging. Ik denk bijvoorbeeld aan de toekomstige windmolenprojecten waar meer en meer mensen betrokken geraken. Toch blijven we geloven in onze waarden en de mogelijkheden om oplossingen te vinden.

 

Uit onderzoek blijkt dat de kans op slagen van een gevoelig project veel groter is, als je betrokkenen in een vroeg stadium participatief benadert. Ons studiebureau is al jaren vertrouwd met projecten waar verschillende partijen betrokken zijn. Deze succesvolle projecten bewijzen dat participatie werkt bij 
Mieco-effect.

Wil je graag meer info: manuela.vandenboer@miecoeffect.be.

MIECO-EFFECT ERKEND ALS DIENSTVERLENER VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE

KAN OOK U GELD TERUGVERDIENEN VIA DE KMO-PORTEFEUILLE?

De kmo portefeuille is een laagdrempelige en interactieve subsidiemaatregel die ondernemers financiële steun geeft voor de aankoop van diensten en advies die de kwaliteit van hun onderneming verbetert.

 

Wat valt er precies onder advies?
Twee types advies komen in aanmerking voor een subsidie:

  • schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
  • schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum € 500 (exclusief btw). Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven, andere subsidies of wettelijke verplichtingen niet in aanmerking voor subsidies.

Wat betekent dit voor u?

Concreet kan bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheerplan of een monitoropdracht beroep gedaan worden op deze subsidies mits u beantwoordt aan de voorwaarden als onderneming.

 

Komt uw onderneming in aanmerking voor de subsidie?
þ Uw onderneming is een kmo of u beoefent een vrij beroep.
þ Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
þ Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest.
þ U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
þ Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACEBEL-code).

 

Hoeveel subsidies kan u krijgen?
Dit is afhankelijk van de grootte van uw onderneming: een kleine onderneming kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille (maximaal € 10.000 steun per jaar) en een middelgrote onderneming 30% (maximaal € 15.000 per jaar).

 

Hoe doe je dat?

Allereerst dient u te zorgen dat uw organisatie geregistreerd staat bij het agentschap ondernemen en innoveren.

Om vervolgens de subsidie te kunnen aanvragen, vraagt u online project aan,  vervolgens stort u een bedrag op uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kan u de geregistreerde dienstverlener betalen voor de geleverde diensten. De BTW is hier niet inbegrepen, die moet u dus apart storten.

  

MEER INFO:

manuela.vandenboer@miecoeffect.be

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Natuurboeren

Al enige tijd is landbouw een veelbesproken thema met als terugkomende vragen: “Hoe verduurzamen we onze landbouw?”, “Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in landbouwgebieden?”, “Hoe maken we onze landbouw klimaatvriendelijker?”. Het vinden van win-winsituaties tussen landbouw en andere thema’s – waaronder klimaat, landschap en recreatie -  past ook in de ambitie vanuit Ruimte Vlaanderen om ‘meer te doen met minder ruimte’. Iedereen praat er dus over, maar oplossingen aanreiken in deze problematiek vraagt expertise op verschillende domeinen.

 

Via het project ‘Opstellen van economische modellen voor samenwerking met landbouwers in natuurreservaten’, ook wel project natuurboeren genoemd, gaf het Agentschap Natuur en Bos ons de kans om binnen deze thematiek baanbrekend werk te verrichten. De kernvraag hierbij was: “Op welke wijze kunnen samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen landbouwers en natuurbeherende organisaties & overheden om enerzijds natuurdoelstellingen te bereiken en anderzijds een leefbaar beroepsinkomen uit natuurbeheer te halen voor landbouwers?” De studie natuurboeren werd eind 2018 afgerond en baande zich razendsnel een weg door het Vlaamse - digitale - landschap.

 

Het eindrapport bevat aanbevelingen die nuttig zijn met het oog op de samenwerking tussen lokale landbouwers en natuurbeheerders te verbeteren. Tevens biedt ze ook handvaten om landbouwers die aan natuurbeheer willen doen een beter kader te voorzien zodat ze de nodige kansen krijgen.

De studie ‘natuurboeren’ kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen ecologen en procesbegeleiders van Mieco-effect, economen van het VITO en landbouwconsultants.

Binnen de opdracht werd o.m. een rekentool opgemaakt die toeliet het bedrijfseconomisch effect te berekenen van het beheren van een bepaald oppervlakte en type natuurgrasland binnen een landbouwbedrijf. Ook werden landbouwbedrijven, verspreid over heel Vlaanderen, onderzocht waar al in zekere mate aan natuurbeheer wordt gedaan. Het inzetten van de ontwikkelde rekentool voor deze cases leverde nieuwe inzichten op over de bedrijfseconomische impact van het integreren van natuurbeheer binnen een landbouwbedrijf. Tevens werd een methode ontwikkeld waarbij natuurbeherende organisaties en overheden natuurgraslanden toewijzen aan landbouwers/landbouwbedrijven waarvoor natuurgras aanwenden het meest nuttig is en zo de beste garanties biedt op een duurzame samenwerking.

 

Naast de deliveries zoals hierboven beschreven, is het meest heuglijke resultaat van deze studieopdracht dat de werkwijze en conclusies interesse heeft opgewekt bij diverse stakeholders waaronder de natuursector, de landbouwsector en de regionale landschappen.

 

Mede hierdoor is het geloof toegenomen dat er een toekomst is voor natuurboeren in Vlaanderen

Windturbineproject Genk-Zuid

 

U merkte het al, het thema “klimaat” is “hot” vandaag. Vlaanderen staat voor grote uitdagingen om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. De Vlaamse regering stelt een forse uitbreiding van het aantal windturbines in Vlaanderen voorop in het windplan (Windkracht 2020). In dit plan zijn havens en industriegebieden aangeduid als zones waar prioritair werk moet worden gemaakt van het uit te breiden windturbinepark. Na de windturbine projecten in de haven van Antwerpen op Rechter- en Linkeroever, werkt Mieco-effect nu ook mee aan de effectbepaling voor Zuidwind, een groot windturbineproject in het industriegebied Genk Zuid.

 

In dit ambitieuze project worden, naast de 19 gebouwde of vergunde turbines, 25 nieuwe windturbines voorzien. Mieco-effect onderzoekt of het plaatsen van deze turbines negatieve effecten kan hebben op het vlak van natuur. Het industriegebied Genk Zuid is immers aan alle zijden omringd door natuurgebieden en wordt doorsneden door het Albertkanaal dat een belangrijke vliegroute vormt voor vogels en vleermuizen. De effectbepaling legt de focus op vogels en vleermuizen. We baseren ons  voor een groot deel op eigen telgegevens.

 

De inventarisaties zijn intussen afgerond, maar het onderzoek naar de effecten is nog lopende. Later dit jaar verwachten we de resultaten.  

 

Ook in andere provincies zijn we actief. Voor meer info, kan u mailen  naar info@miecoeffect.be of telefoneren naar 013/328919.

 

Annemie Pals

Groene energie zonder impact op de natuur!?

In de media schrijft men weer druk over de noodzaak van een transitie richting meer groene energie. Energie uit windturbines is zeker één oplossing die daarbij naar voren wordt geschoven. Maar ook ‘groene’ energie is niet altijd zonder meer goed voor de natuur. Wanneer een initiatiefnemer een windturbine inplant vlakbij bijvoorbeeld een belangrijke broedplaats van vogels of op een trekroute van vleermuizen, kunnen er soms slachtoffers vallen. Daarom is het essentieel om de locatie van toekomstige windturbines goed te onderzoeken om negatieve effecten te vermijden.

 

Mieco-effect voert als onafhankelijk studiebureau onderzoek uit voor verschillende ontwikkelaars die willen investeren in windenergie. In verschillende stadia van het proces kan men ons inschakelen. Zo voeren we tellingen uit van overtrekkende vogels of vleermuizen om vooraf na te gaan welke locaties de projectontwikkelaar best vermijdt. Ook voor de vergunning kan de initiatiefnemer op onze hulp rekenen om de noodzakelijke documenten uit te werken die bij de vergunningsaanvraag komen kijken (natuurtoets, passende beoordeling, ontheffing of MER). Na de plaatsing van de turbine nemen we de post-monitoring op ons die vaak als voorwaarde bij de vergunning wordt opgelegd. Dit kan gaan van het verder opvolgen van de vogelpopulatie tot het tellen van slachtoffers in een windturbinepark.

 

Zo zorgen we er onder andere voor dat deze groene energie kan samengaan met de natuur in de omgeving.

 

baanbrekend project toegewezen aan mieco-effect

het ontwikkelen van economische modellen voor natuurboeren

Vanaf 11 september 2017 gaan onder andere medewerkers van Mieco-effect aan de slag om economische modellen voor samenwerking met landbouwers in natuurreservaten op te stellen.  Een project uitgeschreven door het agentschap voor natuur en bos. Samen met Wim Govaerts, Kurt Sannen en medewerkers van Vito vatten we deze taak met veel enthousiasme, kennis en participatie aan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De langste ecocorridor voor Gladde slang in Vlaanderen

Wilde droom of nabije toekomst?

De Gladde slang is een vrij kleine, niet-giftige slang, waarvan de verspreiding in Vlaanderen zich de laatste jaren beperkt tot de provincies Limburg en Antwerpen. In de andere provincies is de soort hoogstwaarschijnlijk uitgestorven. De Gladde slang is een Europese doelsoort. Dit betekent dat er in de Europese lidstaten maatregelen worden genomen die voor deze soort een ‘gunstige staat van instandhouding’ creëren.

In ons versnipperde Vlaamse landschap is een goede verbinding tussen de geïsoleerde populaties van essentieel belang. Hierdoor wordt genenuitwisseling mogelijk gemaakt. Daarnaast is het belangrijk de bestaande kwalitatieve habitats voor deze soort te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen.

Mieco-effect ontwikkelde recentelijk een conceptnota over een mogelijke ecologische corridor voor de Gladde slang tussen het Militair domein Meeuwen-Helchteren en het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Hiervoor werden de potentieel aanwezige habitats in kaart gebracht, mogelijke routes uitgestippeld, knelpunten (o.a. harde barrières zoals wegen, recreatieve ontsluiting, …) opgelijst en inrichtings- en beheermaatregelen besproken.

 

Op basis van de nota kan worden geconcludeerd dat het zeker mogelijk is om in Limburg de wellicht langste corridor van Vlaanderen voor de vlagsoort Gladde slang vorm te geven en in te richten. 

Verspreidingskaart Gladde slang van 1996 tot 2011 uit website: www.researchgate.net  

KIEKENDIEF KAN ZONDER BOEREN NIET OVERLEVEN

Het Interregproject Groot-Saeftinghe - Kiekendiefproject

Het werd als een vaststaand feit beschouwd dat landbouw en natuur onverenigbaar is.  Maar is dat wel zo?  

Reeds een tijdje geleden stapte Toon Tessier van de Haven van Antwerpen naar Mieco-effect met de vraag of we samen met plaatselijke landbouwers willen werken aan de habitat van de Bruine Kiekendief.  Op het eerste zicht een onmogelijke opdracht maar voor Mieco-effect een fantastische uitdaging!

In samenwerking met twee landbouwexperten brainstormde onze top-ecoloog Mischa Indeherberg rond dit vraagstuk.  Van de Haven kregen we de ruimte om te experimenteren in een pilootproject "het Kiekendiefproject".  We bestudeerden een aantal kiekendiefvriendelijke teelten die tegelijk een zeker economisch rendement opleverden.  Deze insteek, in combinatie met een op maat gerichte aanpak, zorgde ervoor dat we snel een groep bereidwillige landbouwers vonden.

 

Sinds juni 2016 kon het pilootproject voortvloeien in het interregproject Groot-Saeftinghe.  Intussen wordt het project gedragen door verschillende partners van zowel Belgische als Nederlandse kant.  Ook zij zijn druk bezig met het experimenteren met nog andere mogelijke Kiekendiefvriendelijke teelten.  De actieve landbouwers kunnen  blijven rekenen op onze begeleiding.  Regelmatig schrijven we een nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden.

 

We kregen veel persaandacht voor het project. Via de onderstaande linken kunnen jullie de volledige artikels van de pers lezen.

 

De Standaard 26 juni 2018

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180625_03580459?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

De demodag 6 juni 2016 voor het interregproject Groot-Saeftinghe

 

Het uitgangspunt van dit project is om een winwin-situatie te creëren voor natuur én landbouw.

 

Wij wensen jou veel genot bij het bekijken van onderstaande film.

  

 

 

 

Succesvolle demodag

6 juli 2016

Interregproject Groot Saeftinghe

 

 

 Enerzijds namelijk landbouwpercelen creëren waar de Bruine kiekendief (vlagsoort) en de landbouwer van kan profiteren. Dit kan door bepaalde teelten te produceren die rijk zijn aan eiwitten en koolhydraten; zoals grasklaver, luzerne, mengteelten, combinatie braak-luzerne, faunagraslanden (kruiden, luzerne, granen). Bedoeling is om hierdoor een opbouw van het prooi-aanbod te verkrijgen voor de Bruine kiekendief (muizen, vogels, konijnen en hazen). Daarnaast zijn structuurrijke elementen (in hoogte) gecombineerd met open velden het ideale habitat voor hem.

Anderzijds kunnen deze teelten de landbouwer ook een bedrijfseconomisch voordeel opleveren.

 

Hieronder vindt u enkele tips en weetjes die we u willen meegeven:

 

Toepassing veeteelt en akkerbouw

De bedoeling van grasklaver is om eiwit te produceren. Herkauwers zijn ideaal om laagwaardig eiwit op te waarderen. Traditioneel wordt er maïs, bietenpulp en gras gevoederd, aangevuld met soja. Als de eiwitaanvoer (soja) daalt geeft dit een bedrijfseconomisch voordeel.

Bovendien fixeert klaver stikstof uit de lucht. De betrachting is om 50 kg N / 1000 kg droge stof / ha / jaar te halen. Hierdoor is er minder kunstmest nodig (gemiddelde kost: €200/ha).

 

Voor de akkerbouw wordt het belangrijk om een hoge opbrengst te verkrijgen via het optimaliseren van de bodemvruchtbaarheid. Dit kan door in de klassieke rotatieteelt (een wisselcyclus van 4 à 5 teelten) de maïs te vervangen door grasklaver of luzerne en daarna te ploegen. Dit zorgt voor afwisseling, creëert een goede bodemhuishouding en verhoogt de productiviteit van de daaropvolgende teelten met 10 à 15%.

 

Teelten grasklaver

Er zijn belangrijke verschillen tussen klavers.

Rode klaver heeft een penwortel met knobbels (wortelknol). Als hij kapot is, is hij kapot. Witte klaver heeft eerder een kruipend wortelstelsel; deze kapot maken verdubbelt de omvang ervan.

Bij een veld met enkel rode klaver krijg je berijdbare plekken, dus daar gedijt het minder goed. Bij een veld met enkel witte klaver valt de opbrengst tegen.

Graaspercelen bevatten voornamelijk witte klaver met wat rode ertussen (deze laatste wordt snel verwijderd door de koeien). Maaipercelen bevatten vooral rode klaver, anders is er te weinig opbrengst.

 

Resultaten demoveld

De zaai is redelijk laat gebeurd, eind september – begin oktober. Het perceel was niet berijdbaar; er is geen dierlijke mest opgebracht (dus geen stikstof). De eerste snede (is krachtvoer, geen ruwvoer) was weinig. De tweede snede gaf het dubbele aantal in balen; 5500 à 6000 kg droge stof. Hier is wel varkensdrijfmest opgebracht. 12000 kg droge stof / jaar zou haalbaar zijn.

 

Tips bij telen

-kleine zaaidiepte hanteren bij gras en klaver

-niet te grote hoeveelheden ineens zaaien

-het zaad mengen alvorens en tijdens het zaaien, omdat sommige zaden zwaarder zijn 

 -drijfmest met sleepslang aanbrengen of effluent erover; zo krijg je minder open plekken.

Mogelijkheden tot medewerking van landbouwers ter uitbreiding van kiekendiefvriendelijke gewassen op Linkeroever te Antwerpen

BEHEEROVEREENKOMST

 Definitie en modaliteiten

Hierbij maakt landbouwer gebruik van bestaande beheerpakketten.
Het betreft een overeenkomst die gesloten wordt voor 5 jaar waarvoor een bepaalde vergoeding binnen het kader van PDPO III voorzien wordt.

 Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn: perceelsrandenbeheer, akker- en weidevogelbeheer en botanisch beheer. Meer info over de beheerovereenkomsten vindt u op: http://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

PASMUNTOVEREENKOMST

Definitie en modaliteiten

Vorm van overeenkomst waarbij de overheid aan de landbouwer voor een bepaalde periode een bepaalde oppervlakte grond ter beschikking stelt. Op deze grond kan de landbouwer specifieke teelten verbouwen voor eigen nut.
In ruil (als ‘pasmunt’) voert de landbouwer een ‘kiekendiefvriendelijk beheer’  uit op een bepaalde oppervlakte grond die hij/zij (al) in gebruik heeft.
Onder kiekendiefvriendelijk beheer wordt o.m. verstaan: grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en
graansoorten, ….

  Duurtijd overeenkomsten lopend van 1 – 5 jaar.

MEDEWERKING i.h.k.v. DEMOPROJECT

Definitie en modaliteiten

Deelname aan proefproject op overheidsgronden waarbij landbouwer werkzaam-heden uitvoert volgens afspraken in een overeenkomst met de overheid (VLM)
Landbouwer kan tijdelijk kosteloos beschikken over de aangeboden gronden en de geproduceerde gewassen

  Proefprojecten kan waaier aan gewassen betreffen (grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en graansoorten), al of niet in combinatie met specifieke, aanvullende natuurgerichte maatregelen (specifiek beheer rietstrook, beheer graslandstrook, braak, …)

VRIJWILLIGE MEDEWERKING ZONDER OVEREENKOMST

Definitie en modaliteiten

Landbouwer verbouwt een kiekendiefvriendelijk gewas  op eigen gronden (grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en graansoorten, …)

  Zonder dat hier een specifieke overeenkomst wordt aangegaan

Heb je onze nieuwsbrief "de beheerflash" al gelezen?

Via deze nieuwsbrief krijg je kant en klare tips over het beheer van bos en natuurgebieden.  En dit aan de hand van aangename filmpjes.

 

Bijvoorbeeld hieronder

 


Seminar over Beheer te Diest

In april 2016 organiseerde we een seminar over de veranderingen in de wetgeving rond beheer.

"Wat mag ik (niet) verwachten van het natuurbeheerplan?"


Grote opkomst voor de publieke wandeling in de Postelse bossen