De demodag 6 juni 2016 voor het interregproject Groot-Saeftinghe

 

Het uitgangspunt van dit project is om een winwin-situatie te creëren voor natuur én landbouw.

 

Wij wensen jou veel genot bij het bekijken van onderstaande film.

  

Mogelijkheden tot medewerking van landbouwers ter uitbreiding van kiekendiefvriendelijke gewassen op Linkeroever te Antwerpen

BEHEEROVEREENKOMST

 Definitie en modaliteiten

Hierbij maakt landbouwer gebruik van bestaande beheerpakketten.
Het betreft een overeenkomst die gesloten wordt voor 5 jaar waarvoor een bepaalde vergoeding binnen het kader van PDPO III voorzien wordt.

 Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn: perceelsrandenbeheer, akker- en weidevogelbeheer en botanisch beheer. Meer info over de beheerovereenkomsten vindt u op: http://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

PASMUNTOVEREENKOMST

Definitie en modaliteiten

Vorm van overeenkomst waarbij de overheid aan de landbouwer voor een bepaalde periode een bepaalde oppervlakte grond ter beschikking stelt. Op deze grond kan de landbouwer specifieke teelten verbouwen voor eigen nut.
In ruil (als ‘pasmunt’) voert de landbouwer een ‘kiekendiefvriendelijk beheer’  uit op een bepaalde oppervlakte grond die hij/zij (al) in gebruik heeft.
Onder kiekendiefvriendelijk beheer wordt o.m. verstaan: grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en
graansoorten, ….

  Duurtijd overeenkomsten lopend van 1 – 5 jaar.

MEDEWERKING i.h.k.v. DEMOPROJECT

Definitie en modaliteiten

Deelname aan proefproject op overheidsgronden waarbij landbouwer werkzaam-heden uitvoert volgens afspraken in een overeenkomst met de overheid (VLM)
Landbouwer kan tijdelijk kosteloos beschikken over de aangeboden gronden en de geproduceerde gewassen

  Proefprojecten kan waaier aan gewassen betreffen (grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en graansoorten), al of niet in combinatie met specifieke, aanvullende natuurgerichte maatregelen (specifiek beheer rietstrook, beheer graslandstrook, braak, …)

VRIJWILLIGE MEDEWERKING ZONDER OVEREENKOMST

Definitie en modaliteiten

Landbouwer verbouwt een kiekendiefvriendelijk gewas  op eigen gronden (grasklavers, luzerne, mengteelten van vlinderbloemigen en graansoorten, …)

  Zonder dat hier een specifieke overeenkomst wordt aangegaan

Heb je onze nieuwsbrief "de beheerflash" al gelezen?

Via deze nieuwsbrief krijg je kant en klare tips over het beheer van bos en natuurgebieden.  En dit aan de hand van aangename filmpjes.

 

Bijvoorbeeld hieronder

 


Seminar over Beheer te Diest

In april 2016 organiseerde we een seminar over de veranderingen in de wetgeving rond beheer.

"Wat mag ik (niet) verwachten van het natuurbeheerplan?"


Grote opkomst voor de publieke wandeling in de Postelse bossen